top of page

תנאי שימוש

Anchor 1
תנאי השימוש באתר
 1. השימוש באתר סוויץ בראש בתכנים ו/או בקישורים המופיעים בו, הינו כפוף לתנאי השימוש באתר.
   

 2. על מבקרי האתר והחברים הרשומים בו לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה שכן השימוש באתר, בין במישרין  ובין בעקיפין, מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש המפורטים להלן.
   

 3. סוויץ בראש אינה מעודדת עבודה עצמית על הרכב אלא בהתאם להוראות כל דין. סוויץ בראש ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג כלשהו, אשר יגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה ו/או שייגרם כתוצאה מהסתמכות על הנאמר בו ו/או על מידע המצוי בו.
   

 4. המידע המצוי באתר מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מקצועי מסוג כלשהו. כל פעולה עצמית בכלי רכב כלשהו שתבוצע על ידי מי ממבקרי האתר ו/או חבריו תיעשה על אחריותו האישית והבלעדית ובהתאם להוראות כל דין.
   

 5. במידה ותנאי השימוש יופרו, יהא על המשתמש לשפות את סוויץ בראש ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או כל הפסד ו/או אבדן רווח, לרבות הוצאות, הוצאות בית משפט ושכר טרחת עורך דין, בין שנגרמו במישרין ובין בעקיפין.
   

 6. כל הזכויות במידע המפורסם באתר שמורות לסוויץ בראש ולפיכך, אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש ו/או לשדר מחדש ו/או לפרסם כל חומר המופיע באתר ללא הסכמה מראש ובכתב מבעלי האתר.

צוות סוויץ' בראש

bottom of page